instagram logo1 375x375 copy

 

Layer 1

 

تجهیزات اندازه‌گیری و کنترل رنگ

موفقیت قابل اندازه‌گیری است!

Light Blue Line

 

تکون آلمان، سازنده پیشروی جهانی دستگاه‌ها و تجهیزات اندازه‌گیری رنگ با سابقه بیش از 30 سال نوآوری در صنعت رسانه چاپ است. تکون با توسعه راهکارهای خود امروز تامین‌کننده اصلی انواع دنسیتومتر، سیستم‌های اندازه‌گیری رنگ و راهکارهای نرم‌افزاری کاربردی در فرآیندهای پیش از چاپ و چاپ است.


ابزار موجود برای اندازه‌گیری رنگ
• اسپکتوفتومترهای مجهز به دنسیتومتر با قابلیت اسکن سطوح، برای تعیین شاخصه‌های دنسیتومتر و سنجش رنگ.
• تجهیزات آنالیز ویدیویی نقاط ترام روی پلیت‌های چاپی با قابلیت ارزیابی هندسی و کنترل بصری.ص

media/k2/categories/196.jpg
چاپ و بسته‌بندی
دنسیتومتر
اسپکترو-دنسیتومتر
دستگاه اندازه‌گیری-اسکن
سیستم اندازه‌گیری-اسکن
دستگاه اندازه‌گیری پلیت

بازگشت به بالا چاپ